บริการสนับสนุนธุรกิจ

ให้การ ช่วยเหลือด้านการเงินแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการค้นคว้า วิจัยและ พัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความ ต้องการของบริษัท

โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0-2564-7000 ต่อ 1334-1339
ปัจุ บันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสเทคโนโลยีและการค้าเสรี เรากำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นความอยู่รอดของอุตสาหกรรมวันนี้ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจอุตสาหกรรมวันนี้ ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อย ละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ หน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี มากขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง คือ หักค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้สองเท่า

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:0-2564-7000 ต่อ 1328-1332
โทรสาร:0-2564-7081
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริการจับคู่การเจรจาทางธุรกิจและเทคโนโลยี

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เป็นการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญแก่ภาค เอกชน เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและของผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ่นไทย 51% โดยมีลักษณะงานและการให้บริการ คือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ่นไทย 51% โดยมีลักษณะงานและการให้บริการ คือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของลูกค้า 2.จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ 3.บริการข้อมูลอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เช่นกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องทดสอบ รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการ4.เสาะแสวงหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ 5.บริการจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี 6.เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0-2564-7000 ต่อ 1360-1389
โทรสาร:0-2564-7982, 0-2564-7993
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 42 guests and one member online

395244
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
180
251
538
2718
395244

Free business joomla templates