You are here: หน้าหลักแนะนำศูนย์บริการข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

 

สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงาน เรื่อง "การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ" เสนอแนะให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)

และรัฐบาล ในสมัยนั้น ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ยังไม่มีข้อยุติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน รัฐบาลต่อมา คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับหลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ มีผลใช้เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕

ต่อ มาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)

 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน

 
พันธกิจ
  • เสนอแนะนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรม
  • ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพร่กระจายและถ่ายทอด เทคโนโลยี
  • สนับสนุนกระทรวงต่างๆ ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ 3 หน่วยงาน หน่วยงานในกำกับ 4 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน

 
ประเด็นเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน พลังงานทดแทน นิวเคลียร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนา การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังและรากฐานที่สำคัญของประเทศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การรับรองห้องปฏิบัติการ/ระบบงาน และหน่วยวัดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการที่ดี และการสร้างจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Last Updated on Friday, 30 November 2012 14:07

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 46 guests and no members online

388558
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
60
235
1034
3077
388558

Free business joomla templates