You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ซินโครตรอน หนุนภาคเอกชน ผนึกกำลัง บ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก

ซินโครตรอน หนุนภาคเอกชน ผนึกกำลัง บ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก

ศ.น.ท.ดร.สราวฒ ดร.อรรชกา

รศ.ดร.วระพงษ ดร.อรรชกา นพ.ดร.นายแพทยพชต-1

unmed

Group1

 

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียาและเครื่องสำอาง เพื่อการวิจัยในเชิงลึก ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทย เตรียมแข่งขันในระดับสากล ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0

      ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0 ที่เน้นในเรื่องการใช้ปัญญาและความรู้ รวมถึงนำนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆ เข้าไปสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการบริการ เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลมากยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งที่องค์กรภาครัฐอย่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผนึกกำลังกับองค์กรภาคเอกชน อย่างบริษัท แพน    ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านการผลิตเวชสำอางและเครื่องสำอาง มายาวนานกว่า 40 ปี เดินหน้านำเอาเทคโนโลยีแสงขั้นสูงของประเทศ สู่การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องสำอางไทย ให้มีคุณภาพทัดเทียมในตลาดโลก ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติได้เป็นอย่างดี”

         ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถูกนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยหลากหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของวัสดุต่างๆการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแห่งการบุกเบิกวงการเวชสำอางและเครื่องสำอางของประเทศไทยทางสถาบันยินดีให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำการวิจัยเชิงลึกกับบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปจากัด (มหาชน) เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาบนผิวหนังอันจะนำไปสู่การพัฒนาตำรับยาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือด้านการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กรที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมเวชสำอางและเครื่องสำอางไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับสากลอย่างยั่งยืน”

      รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาดำเนินงานกว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเวชสำอางและเครื่องสำอาง ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า และต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดกับกับวงการเวชสำอางของไทย ทั้งด้านการทดสอบความปลอดภัยและด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากการซึมผ่านของสาร โดยแสงซินโครตรอนจะเข้ามาช่วยไขปริศนา หาคำตอบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทั่วไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของวงการอุตสาหกรรมเวชสำอางของไทยในตลาดโลก สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในที่สุด”

 

 

ข้อมูลของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 

จากประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงซินโครตรอนมานานกว่า 12 ปี ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)” ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551 และเปิดบริการแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาจาสถาบันการศึกษาต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ตลอดจนขยายการให้บริการไปยังนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ขยายฐานการให้บริการไปที่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบัน ในช่วงปี 2556 - 2558 ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า สถาบันฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 4,250 ล้านบาท และมีโครงการของผู้ใช้แสงซินโครตรอนภาคอุตสาหกรรม เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 42

 

แสงซินโครตรอน คืออะไร?

 แสงซินโครตรอน มีธรรมชาติเดียวกับแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟทั่วๆ ไป แต่มีความสว่างมากกว่าแสงในเวลากลางวันกว่า 1 ล้านเท่า มีขนาดของลำแสงเล็กได้ถึงขนาดของเส้นผม มีอำนาจทะลุทะลวงสูง สามารถตรวจวัดได้แม้สารตัวอย่างมีปริมาณน้อย และไม่ทำลายสารตัวอย่าง  แสงซินโครตรอนครอบคลุม 4 ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่แสงอินฟราเรด แสงที่ตามองเห็น แสงอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ จึงใช้แสงซินโครตรอนในการไขความลับในระดับโมเลกุลและอะตอมได้หลากหลายวงการ

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์

 

เบอร์โทรศัพท์0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 02 February 2017 15:01

Free business joomla templates