You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ครึ่งปีแรก 2560 อนุมัติคูปอง 381 ราย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่สากล

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ครึ่งปีแรก 2560 อนุมัติคูปอง 381 ราย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่สากล

A23Yhgte6128

A23Y6ef186

A23Y6261wrjyjnh

Asdffgtn23Y6269

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง 6 หน่วยงานในสังกัด แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในรอบ   6  เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  587 ราย ผ่านการอนุมัติคูปองแล้ว  381 ราย พร้อมเดินหน้าโครงการครึ่งปีหลัง มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และ โอทอปรุ่นใหม่  หวังส่งออกสินค้าชุมชนไทย  กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

     ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า ปีงบประมาณ  2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 199 ล้านบาท มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยได้รับมอบหมายแนวทางดำเนินงานโครงการฯ จาก พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ให้มุ่งเน้นด้านการต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ ภายหลังจากได้รับงานบริการจากโครงการฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นการทำงานประชารัฐเป็นหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชน เข้ากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในด้านการสนับสนุนเงินทุนต่อยอด การจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศ การสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐาน การสนับสนุนทางการตลาด และ E-Commerce พร้อมทั้งสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

      ทั้งนี้ โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ 3 ประเภทคือ 
    1. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอทอปที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ (New OTOP) เช่น   ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอป     
    2. ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และต้องการยกระดับดาว (Existing) 
    3. ผู้ประกอบการโอทอปที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน และต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (Growth) โดยจะให้การสนับสนุน 6 เรื่อง คือ   
     •    พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ    
     •    พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์   
     •    ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์   
     •    ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต  
     •    ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร 
     •    พัฒนาระบบมาตรฐาน

     ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในรอบ 6 เดือน ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  แพร่  น่าน  พิษณุโลก  เพชรบุรี  สระแก้ว  อุดรธานี  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  บุรีรัมย์  และ ชุมพร มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,520 ราย โดยมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 587 ราย (จากเป้าหมายปี 2560 จำนวน  629 ราย) และผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว  381 ราย โดยในวันนี้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการมารับรางวัลภายในงานจำนวน 5 ราย ได้แก่ ชาพร้อมดื่มจากเห็ดหลินจือ จาก ฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ์ พิษณุโลก, สบู่ถั่วเขียว Onzonskin จาก กรุงเทพฯ, ปลาเค็มบ้านสวนเพิ่มสุข ปทุมธานี, โคมไฟจากรังไหม และผลิตภัณฑ์เส้นใยจากรังไหมกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ สระบุรี และ “CHOMNAD” สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้ จาก นครศรีธรรมราช

 

      สำหรับกิจกรรมในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2560 คณะทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเดินหน้าโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้สำเร็จตามเป้าหมาย  ผ่านการดำเนิน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปรุ่นใหม่” (MOST  InnoOTOP  Academy  2017) และการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่ 1 ( MOST  InnoOTOP  Award  2017) ภายใต้กรอบแนวคิด “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน/โอทอป ไปสู่ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ที่ยังมีกลิ่นอายชุมชน มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราว โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อส่งสินค้าชุมชนไทยสู่สากล และเป็นหนึ่งแรงที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 9 เดือน (เมษายน - ธันวาคม 2560) ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ  2561   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกำหนดจัดงานโอทอปสัญจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการใน 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วย

     ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิเศษ: คุณสิริพร ลลิตนันทวงศ์ (ลูกขวัญ) 
โทรศัพท์ : 061-926-9959 / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ที่มา:

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพและวีดีโอ : นายปวีณ ควรแย้ม,นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก,นายสุเมธ บุญเอื้อ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 - 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Facebook : sciencethailand

Last Updated on Saturday, 01 April 2017 12:07

Free business joomla templates