You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

rsz im6681

 img 6721

rsz img 60

rszmg 685

 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ       ผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคกลาง เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวน 96 คน วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนาสินค้าไทยให้ได้รับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนต่อยอดจากภูมิปัญญาที่เคยดำเนินการมาโดยคำนึงถึงวัตถุดิบแหล่งที่มา ที่นำไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานจังหวัด

 

     ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

ที่มา:

http://www.dss.go.th/index.php/th/component/content/article/index.php/th/10-pressrelease/548-34-2560-otop.html

Last Updated on Saturday, 01 April 2017 12:07

Free business joomla templates