You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้รัฐ ความเป็นสาธาณะ และนวัตกรรม

รัฐ ความเป็นสาธาณะ และนวัตกรรม

18010917 1291832007520789 38610253332264291 n

รัฐ ความเป็นสาธาณะ และนวัตกรรม

หากเรามองว่า "สถาบันรัฐ" เป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ใช้นวัตกรรม เราจะเห็นมิติที่แตกต่างกันของนวัตกรรม 3 ประเภท ที่ดูจะคล้ายกันและเกี่ยวข้องกันมาก
1) นวัตกรรมสาธารณะ (Public innovation) เป็นนวัตกรรมที่ทั้งภาครัฐและประชาชนทำขึ้น และไม่จำเพาะเจาะจงว่าผํู้สร้างต้องเป็นรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการบริการสาธาณะที่ในหลายกรณี รัฐไม่สามารถให้บริการได้ดีหรือทั่งถึง ่เช่น การดูแลคนชราและคนพิการ ความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง เป็นต้น นวัตกรรมลักษณะนี้ อาจกินความไปถึง การกำเนิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) ที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกัรนในเวลานี้
2) นวัตกรรมภาครัฐ (Public-sector innovation) นั้นจะจำเพาะเจาะจงกว่าประเภทแรก รัฐมีหน้าที่และอำนาจการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง อาจผูกขาด หรือให้เอกชนดำเนินการในรูปแบบสัมปทานก็เป็นได้ ที่สำคัญ การได้มาซึ่งสิทธิการดำเนินงานเหล่านี้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขี้น ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนวัตกรรมในระบบยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ พลังงาน รวมทั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโทรคมนาคม เป็นต้น และ
3) นวัตกรรมในภาครัฐ (Innovation in public sector) รัฐเป็นผู้ใช้นวัตกรรมจากซัพพลายเออร์ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างทางรนวัตกรรมภาครัฐ (Public procurement for innovation) เพื่อกระตุ้นการสรางนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน และรัฐต้องพัฒนาศักยภาพการดูดซับและแพร่กระจายทางนวัตกรรม (Innovation diffusion and absorption) ให้มีการใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจเติบโต และสังคมเข้าสู่การเป็นสังคมทางนวัตกรรม
นวัตกรรมบริการภาครัฐ (Public service innovation) เป็นประเภทของนวัตกรรมที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ โดยเราสามารถจำแนกมิติสำคัญออก ได้ 5 มิติ ตือ
1) คน (People) เช่น การบริการในระดับปัจเจก (Individual service) วัฒนธรรมและวิถีปฎิบัติในระดับองค์กร เป็นต้น
2) กระบวนการ (Process) เช่น ผลิตภาพ (Productivity) ระบบการให้บริการ (Service delivery system) เป็นต้น
3) ข้อมูล (Data) เช่น การสร้างและใช้ประโยชน์ข้อมูลสาธารณะ การรักษาความเป็นส่วนตัว การสร้างโจทย์การพัฒนาในอนาคตใหม่ ๆ
4) เครื่อข่าย (Network) การสรา้งแพลตฟอร์มการบริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การสร้าง community of practice และ
5) นโยบาย (Policy) การปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนาแนวคิดใหม่ในความเป็นรัฐบาล และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานยังมองนวัตกรรมจากการต่อยอกสิ่งประดิษฐ์อยู่ แต่หากมองจากนิยามของ OECD แล้วจะเห็นว่า นวัตกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันข้างต้นล่วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณค่า (Value creation) ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้งจากด้าน ว&ท และสังคมศาสตร์มาผสานกัน
Cr. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช.

ที่มา :NIA : National Innovation Agency, Thailand

Last Updated on Friday, 28 April 2017 11:59

Free business joomla templates