You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

18010787 1294336600603663 2010927904119318005 n

"นวัตกรรม"...การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
"ธุรกิจนวัตกรรม" จึงเปรียบเสมือนกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านกลไกในรูปแบบต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ เงินทุน และเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องทั้งในกลุ่มสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี อุตสาหกรรม และชุมชน
สนช. กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1) การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
2) การส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยยกระดับธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
3) การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา รวมถึงการใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
4) การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคองค์ความรู้ ภาคสนับสนุน และภาคธุรกิจ
5) การส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
6) การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลความรู้ เพื่อแสวงหาโจทย์ แนวโน้ม และวิวัฒนาการของนวัตกรรมในแต่ละประเด็นการพัฒนา รวมถึงการสร้างระบบและเครื่องมือการพัฒนาและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถของ "ธุรกิจนวัตกรรม" ไทย ให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – พลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ...
Website: http://www.nia.or.th/nia/
กด Like ติดตามข่าวสาร ความรู้ ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ
แนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และกิจกรรมต่างๆ
ได้ที่แฟนเพจ : http://bit.ly/2pnWN1S
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #สนช #nia #นวัตกรรม #innovation

Last Updated on Friday, 28 April 2017 11:59

Free business joomla templates