You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปี 2560

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP)เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา2560 ที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ    ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. โดยโครงการจะสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ได้แก่

      ค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉพาะช่วงทำวิจัย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด่วน! รับจำกัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0 2564 7000 ต่อ 1439 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YSTP

Last Updated on Friday, 28 April 2017 11:59

Free business joomla templates