You are here: หน้าหลักภาพกิจกรรมงาน Thai Tech Expo 2017

งาน Thai Tech Expo 2017

20170923 114127

20170923 110543

20170924 112611

 

 

20170924 11332920170923 133328

 งาน Thai Tech Expo 2017

      เมื่อวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานนี้เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาตร์รวมถึงบริการต่างๆ และศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาและเผยแพร่งานบริการของศูนย์บริการร่วม วท. และข้อมูลภายในงานแก่ผู้เข้าชม

Last Updated on Friday, 27 October 2017 15:37

Free business joomla templates