You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2561

0957fb913bd359cc49ebe953fc233267 L

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว

      เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก (Thailand Science Drama Competition 2018) ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport) โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2018 ประเทศมาเลเซีย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)
ระยะเวลา
ส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ: ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ที่มา: http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6683:2561&Itemid=154

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 09:30

Free business joomla templates