You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

POSTER-STEM-Workforce

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 2" ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562
      รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/stemworkforce หรือ                 โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 10:26

Free business joomla templates